Privacybeleid

Welkom bij Happiedays. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten die Genscom NV ter beschikking stelt op http://www.happiedays.be onder de naam Happiedays, hierna genoemd "de Dienst". Opdat u gebruik kunt maken van de Dienst, dient u het onderstaande privacybeleid te lezen en daarmee akkoord te gaan. Genscom kan dit privacybeleid op elk moment wijzigen en u verklaart aan dergelijke wijzigingen gebonden te zijn. Wij adviseren u dan ook, hoewel wij u op de hoogte proberen te houden wanneer er belangrijke wijzigingen worden aangebracht, geregeld de nieuwste versie te bekijken op de website.

Artikel 1. Persoonlijke gegevens

1.1. Door u verstrekte informatie

Wanneer u zich aanmeldt, vraagt Genscom u om persoonlijke informatie te verstrekken, o.a. uw naam, e-mailadres, adres en een wachtwoord.
 

1.2. Cookies

Bij uw bezoek aan de Dienst stuurt Genscom een of meer "cookies" – bestandjes met een reeks karakters – naar uw computer waarmee uw browser als een unieke gebruiker wordt geïdentificeerd. De cookies worden gebruikt om de kwaliteit van de Dienst te verbeteren. De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat ze cookies accepteren. U kunt uw browser echter alle cookies laten weigeren of laten waarschuwen wanneer er een cookie verzonden wordt.
 

1.3. Log-informatie

Wanneer u gebruik maakt van de Dienst, slaan de servers van Genscom automatisch informatie op die uw browser bij elk bezoek aan een website verstuurt. In dergelijke server logs kan informatie worden opgenomen zoals IP-adres, browsertype, browsertaal, datum en tijd en een of meer cookies die uw browser kunnen identificeren.
 

1.4. Correspondentie

Wanneer u een e-mail of ander bericht stuurt, kunnen wij die berichten bewaren om uw vragen te verwerken en te beantwoorden en om de Dienst te verbeteren.
 

1.5. Financiële gegevens

Financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer worden verwerkt als u producten op de website bestelt of u abonneert op betaalde diensten, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling en administratieve afhandeling van de betreffende producten of abonnementen.

 

Artikel 2. Gebruik

Uw persoonlijke gegevens worden enkel en alleen gebruikt in het kader van het leveren van de dienst, voor intern onderzoek door Genscom en om u te informeren over de diensten van Happiedays.
Uw persoonlijke gegevens worden in geen geval gebruikt voor commerciële doeleinden en worden op geen enkele manier verder verspreid.

In speciale gevallen kunnen, zonder uw toestemming daarvoor, persoonlijke gegevens aan derden ter beschikking gesteld worden. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen.
 

Artikel 3. Informatiebeveiliging

Genscom neemt passende beveiligingsmaatregelen tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde wijziging, openbaarmaking of vernietiging van gegevens. Deze maatregelen omvatten interne evaluaties van onze methoden voor gegevensverzameling, -opslag en –verwerking en onze beveiligingsmaatregelen, alsook fysieke beveiligingsmaatregelen ter voorkoming van ongeoorloofde toegang tot systemen waarop wij persoonlijke gegevens opslaan.De toegang tot persoonlijke informatie is voorbehouden aan werknemers en opdrachtnemers van Genscom die van dergelijke informatie op de hoogte moeten zijn om onze Dienst te kunnen verlenen, uitbouwen of verbeteren. Deze personen hebben een geheimhoudingsplicht en kunnen bij schending daarvan te maken krijgen met disciplinaire maatregelen, met inbegrip van contractbeëindiging en strafrechtelijke vervolging.
 

Artikel 4. Integriteit van gegevens

Genscom verwerkt persoonlijke informatie uitsluitend voor die doeleinden waarvoor deze werd verzameld en in overeenstemming met dit Privacybeleid. Wij evalueren onze methoden voor gegevensverzameling, -opslag en -verwerking om te waarborgen dat wij uitsluitend die persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en verwerken die nodig is om onze Dienst te leveren of te verbeteren. Wij ondernemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de door ons verwerkte persoonlijke informatie juist, volledig en actueel is, maar wij zijn afhankelijk van onze gebruikers om hun persoonlijke informatie bij te werken of te corrigeren, indien dat nodig is.
 

Artikel 5. Toegang tot en bijwerking van persoonlijke gegevens

U heeft het recht om toegang te verkrijgen tot uw persoonlijke gegevens en om onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben, te doen verbeteren. Indien u van dit recht gebruik wenst te maken, kunt u daartoe een schriftelijke aanvraag indienen bij Genscom (Louis Frarynlaan 77, 2050 Antwerpen België). Deze aanvraag moet gedateerd en ondertekend zijn en dient verzonden te worden samen met een kopie van uw identiteitskaart. Genscom kan weigeren om aanvragen te verwerken die onredelijk vaak of systematisch worden herhaald, onevenredig veel technische inspanning vereisen, de privacy van anderen in gevaar brengen, of uitzonderlijk lastig uitvoerbaar zouden zijn (bijvoorbeeld verzoeken met betrekking tot informatie die zich op backup-dragers bevindt), of waartoe toegang verder niet noodzakelijk is.
 

Artikel 6. Handhaving

Genscom onderzoekt geregeld of dit Privacybeleid wordt nageleefd. Vragen of opmerkingen met betrekking tot dit Privacybeleid of de wijze waarop Genscom met persoonlijke informatie omgaat, kunt u altijd kenbaar maken door contact met ons op te nemen via deze website of door te schrijven naar Genscom NV, Louis Frarynlaan 77, 2050 Antwerpen, België. Wanneer Genscom op dit adres formele, schriftelijke klachten ontvangt, is het beleid van Genscom om met de betreffende gebruiker contact op te nemen over de door hem of haar aangekaarte problemen. Genscom is bereid haar medewerking te verlenen aan de betrokken bevoegde instanties, inclusief plaatselijke privacytoezichthouders, om een oplossing te vinden voor klachten over de overdracht van persoonlijke gegevens die niet tussen Genscom en betrokkene zelf kunnen worden opgelost.